Mu-Kii Dubai – Pan Asia Tapas

Chizu Maki

02. Chizu Maki (3pcs)

Cream Cheese, Avocado

    • no
    • Maki
    • 4,15
Scroll to Top